Sistemes d’Informació Geogràfica

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són un conjunt d’eines informàtiques que es dediquen a capturar, emmagatzemar, gestionar, analitzar, manipular i presentar dades geogràfiques reals vinculats amb posicions de la superfície de la Terra.

Aquesta tecnologia integra les dades d’ubicació amb tota mena d’informació descriptiva, sent de gran utilitat en diverses àrees com a recerques científiques, gestió de recursos, planificació del desenvolupament, resposta a emergències i moltes altres aplicacions.

La característica clau de la tecnologia SIG és que és espacial, cosa que significa que una part de les dades està referenciada espacialment a ubicacions en la terra.

Capes d’un sistema d’informació geogràfica

Els sistemes SIG consten de cinc capes, cadascuna de les quals realitza una funció diferent però relacionada. A continuació passem a veure les cinc capes:

  • Mapatge de la realitat: Aquesta capa implica la creació de marcs de referència espacial. Pren ubicacions i objectes físics reals i els representa mitjançant un sistema de coordenades, conegut com a sistema de referència espacial (SRS) o sistema de referència de coordenades (CRS).
  • Gestió de dades: Aquesta capa consisteix a gestionar bases de dades SIG que contenen representacions de fenòmens geogràfics, modelant la seva geometria (ubicació i forma) i les seves propietats o atributs. La recopilació i gestió d’aquestes dades sol constituir la major part del temps i els recursos financers d’un projecte, molt més que altres aspectes com l’anàlisi i el mapatge.
  • Anàlisi: Aquesta capa involucra l’anàlisi de dades SIG per a identificar patrons i relacions entre diferents aspectes del sistema de clavegueram. SIG s’utilitza per a correlacionar les dades del sistema de clavegueram, la qual cosa ajuda a identificar patrons i relacions entre diferents aspectes del sistema de clavegueram.
  • Visualització: Aquesta capa consisteix a visualitzar dades SIG en un mapa. La integració SIG li permet veure el que succeeix sota la superfície traçant les observacions i ubicacions en un mapa.
  • Sortida: Aquesta capa implica la sortida de dades SIG en diversos formats, com a mapes, informes i gràfics. SIG s’utilitza per a crear mapes temàtics de les condicions del clavegueram, la qual cosa ajuden a identificar defectes i problemes de seguretat abans que falli un actiu.

A més d’aquestes cinc capes, un sistema d’informació geogràfica també s’usa per al monitoratge en temps real dels sistemes de clavegueram, la qual cosa implica proporcionar un coneixement de la situació en temps real de les operacions d’aigües residuals i la gestió d’actius.

S’usen els sistemes d’informació geogràfica per al monitoratge en temps real dels sistemes de clavegueram?

I la resposta és que sí. Els sistemes d’informació geogràfica s’usa per a monitorar en temps real els sistemes de clavegueram. Proporciona coneixement de la situació en temps real de les operacions d’aigües residuals i la gestió d’actius en oferir fluxos de treball de gestió de treball de camp i oficina centrats en SIG per a optimitzar les activitats d’inspecció.

La integració dels sistemes d’informació geogràfica també proporciona capacitats d’edició en temps real per a les dades d’inspecció de clavegueram.

Això ajuda a administrar les activitats d’inspecció, millorar en els processos i garantir que tota l’organització tingui accés a la informació d’inspecció.

Sistemes d'informació geogràfica
Sistemes d’informació geogràfica

Mitjançant l’ús de SIG per al monitoratge en temps real, les empreses de clavegueram identifiquen ràpidament defectes i problemes de seguretat abans que falli un actiu, la qual cosa ajuda a reduir els costos d’operació i manteniment.

Com secunda SIG la inspecció de clavegueram?

Els sistemes d’informació geogràfica recolzen la inspecció de clavegueram de diverses maneres:

  • Visualització geogràfica: SIG s’utilitza per a visualitzar geogràficament els actius de clavegueram i les dades d’inspecció, la qual cosa ajuda a identificar patrons i relacions entre diferents aspectes del sistema de clavegueram.
  • Integració amb altres plataformes: SIG té la possibilitat d’integrar-se amb altres plataformes per a proporcionar capacitats SIG millorades per a la inspecció de clavegueram.
  • Creació de mapes temàtics: SIG s’utilitza per a crear mapes temàtics de les condicions del clavegueram, que ajuden a identificar defectes i problemes de seguretat abans que falli un actiu.
  • Correlació de dades del sistema de clavegueram: SIG s’usa per a correlacionar dades del sistema de clavegueram, la qual cosa ajuda a identificar patrons i relacions entre diferents aspectes del sistema de clavegueram.
  • Capacitats d’edició en temps real: Proporciona capacitats d’edició en temps real per a dades d’inspecció de clavegueram, la qual cosa ajuda a administrar les activitats d’inspecció i garantir que tota l’organització tingui accés a la informació d’inspecció.

 

En general, la tecnologia SIG recolza la inspecció de clavegueram en proporcionar una plataforma per a compartir dades, millorar la gestió dels sistemes de clavegueram, realitzar revisions sanitàries, millorar els programes de vigilància d’aigües residuals i integrar les dades recopilades durant les inspeccions de canonades de clavegueram.

Quina és la diferència entre dades vectorials i ráster en capes SIG?

Les dades vectorials i ráster són dos tipus diferents de dades que s’utilitzen en les capes SIG. Però vegem que signifiquen cadascun d’ells i en què àrea és millor la seva aplicació.

Quant a les dades vectorials, representen dades geogràfiques simbolitzades com a punts, línies o polígons. Utilitza coordenades XY per a definir la forma d’un objecte en funció dels seus límits discrets.

És més adequat per a aplicacions que involucren les ciències socials i d’enginyeria.

Quant a les dades ráster, representen dades geogràfiques com una matriu de cel·les, cadascuna de les quals conté un valor d’atribut. S’usa més comunament per a representar característiques contínues com a elevació, temperatura i precipitació.

És més adequat per a aplicacions que involucren les ciències naturals.

Dades vectorials o ráster en sistemes de clavegueram?

Tant les dades vectorials com els ráster s’usen en capes SIG per a sistemes de clavegueram, però l’elecció entre els dos depèn del tipus de dades que es representin i l’aplicació específica del sistema SIG.

Les dades vectorials s’utilitzen per a representar entitats discretes, com a embornals, canonades i altres actius de clavegueram. La integració SIG permet veure el que succeeix sota la superfície traçant les observacions i ubicacions en un mapa. Les dades vectorials també s’utilitzen per a l’anàlisi espacial per a identificar patrons i relacions entre diferents aspectes del sistema de clavegueram.

Les dades ráster s’usen per a representar característiques contínues com l’elevació, la temperatura i la precipitació. Les dades ráster s’usen també per a crear mapes temàtics de les condicions del clavegueram, la qual cosa ajuda a identificar defectes i problemes de seguretat abans que falli un actiu.

En general, tant les dades vectorials com els ráster s’utilitzen en capes SIG per a sistemes de clavegueram, i l’elecció entre els dos depèn de l’aplicació específica del sistema SIG. La integració SIG ajuda a les empreses de serveis públics de clavegueram a realitzar inspeccions de rutina, comprendre les condicions del clavegueram, registrar inspeccions en el camp, administrar activitats d’inspecció i garantir que tota l’organització tingui accés a la informació d’inspecció.

Com s’utilitza SIG per a analitzar les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram?

En general, els sistemes d’informació geogràfica s’utilitza per a analitzar les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram mitjançant la correlació de dades del sistema de clavegueram, la creació de mapes temàtics, l’anàlisi de dades d’inspecció i la gestió d’actius de clavegueram.

Mitjançant l’ús de SIG per a l’anàlisi, les empreses identifiquen les àrees del sistema de clavegueram que necessiten atenció, prioritzen les activitats de manteniment i reparació, garantint que els actius es mantinguin correctament i funcionin de manera òptima.

El nostre servei SEWDEF és un sistema automàtic de detecció de defectes en xarxes de clavegueram basat en intel·ligència artificial i visió artificial. Analitza els vídeos de la xarxa de clavegueram a la recerca de defectes i mostra informació de les condicions i el rendiment del sistema de clavegueram.

Per a saber més sobre el sistema SEWDEF:

Avantatges d’integrar un sistema d’informació geogràfica

A continuació veurem una sèrie d’avantatges i beneficis a l’hora d’utilitzar un sistema d’informació geogràfica en el teu sistema:

Gestió de dades millorada

Permet la integració de diverses fonts de dades, com a mapes de sistemes de clavegueram, registres de manteniment i informes d’inspecció, en un sol sistema.

Revisions eficients del sistema

Realitzar revisions del sistema de tractament d’aigües residuals dels sistemes existents en minuts, la qual cosa és necessari si existeix la necessitat d’identificar i corregir problemes.

Millor presa de decisions

Identificar i prioritzar àrees que necessiten atenció. Recolzar respostes oportunes aclarint on, quin tipus i quant suport es necessita.

Estalvi de costos

La tecnologia SIG ajuda a les empreses a estalviar molts diners en reduir la necessitat de treball de camp i millorar la precisió de la recopilació de dades.

Manteniment millorat

Ajuda a les empreses a identificar les àrees que requereixen de manteniment i prioritzar aquestes activitats en funció del seu nivell d’urgència.

Quins són alguns desafiaments en l’ús de SIG per a l’anàlisi del sistema de clavegueram i com s’aborden?

A continuació veiem alguns desafiaments en l’ús de sistemes d’informació geogràfica per a l’anàlisi de tot l’entorn de clavegueram i com s’aborden:

Qualitat de les dades:

L’anàlisi SIG requereix dades d’alta qualitat, la qual cosa és un gran desafiament en els sistemes de clavegueram degut a la complexitat de les dades i la dificultat de recopilar dades precises en el camp.

Integració:

Els sistemes de clavegueram sovint tenen dades emmagatzemades en múltiples sistemes, la qual cosa dificulta la integració de dades per a l’anàlisi SIG.

Cost:

La implementació d’un sistema SIG és costosa, la qual cosa resulta ser un gran desafiament per a les empreses de serveis de clavegueram més petites.

Experiència:

L’anàlisi SIG requereix experiència especialitzada. És un desafiament per a les empreses de serveis de clavegueram que no compten amb personal amb experiència SIG.

I les solucions SIG per a l’anàlisi del sistema de clavegueram

Als problemes i desafiaments exposats en l’apartat anterior, veurem ara les següents solucions:

Recopilació de dades::

Les empreses de serveis de clavegueram aborden els problemes de qualitat de les dades, invertint en mètodes de recopilació de màxima qualitat i assegurant que les dades es recopilin de manera consistent i precisa en el camp.

Integració de dades:

Les empreses de serveis públics de clavegueram aborden els problemes d’integració de dades invertint en sistemes de gestió de dades que integren dades de múltiples fonts.

Cost:

Els serveis públics de clavegueram aborden els problemes de costos, explorant oportunitats de compartir costos amb altres serveis públics o buscant finançament de subvencions o altres fonts.

Experiència:

Les empreses de clavegueram aborden els problemes d’experiència invertint en capacitació SIG per al personal o associant-se amb experts externs per a brindar la màxima qualitat en els serveis d’anàlisis SIG.

Conclusió

En general, l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica en la gestió de clavegueram condueix a una millor gestió de dades, revisions eficients del sistema, millor presa de decisions, estalvi de costos i manteniment millorat.

SIG juga un paper vital en el procés de planificació dels sistemes de recol·lecció d’aigües residuals. A través de les capacitats d’anàlisis, els municipis identifiquen ràpidament les àrees del sistema de clavegueram que necessiten atenció.

En general, els sistemes d’informació geogràfica s’utilitzen per a millorar el rendiment del sistema de clavegueram i reduir els costos d’operació i manteniment. Mitjançant l’ús de SIG per a l’anàlisi, les empreses de clavegueram identifiquen les àrees del sistema de clavegueram que necessiten atenció, prioritzen les activitats de manteniment i reparació, i garanteixen que els actius es mantinguin correctament i funcionin de manera òptima.

 

Esperem que t’hagi estat útil aquest article. Si tens entre mans algun projecte d’enginyeria i creus que podem ajudar-te, aquí et deixo l’enllaç on ens podràs contactar i explicar-nos més a prop d’això.