Skip to content

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals, pel que es deroga la directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), de la Llei 34/2002, del 11 de juliols, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic ( en endavant LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), INLOC Robotics S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que està disposat al Reglament General de protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en el sentir que INLOC Robotics S.L ha adoptar els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat en Internet poden no ser inespugnables.

 

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants de la web d’INLOC Robotics S.L. o al seu personal, seran inclosos el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’INLOC Robotics S.L., imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

 

Legitimitat del tractament

 • Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.

 • Interès legítim: Per atendre a les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament de les quantitats dubtades.

 • El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contracte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

 

Destinataris

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les que estem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de compliment d’alguna llei. Per exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat.

En cas de què, al marge dels supòsits esmentats, necessitéssim donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

 

Comunicació

No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

 

Conservació

Nomes conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per a arribar als fins pels que van ser recavats. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporten el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, INLOC Robotics S.L. conservarà les dades personals un cop finalitzada la seva relació amb vostè, degudament bloquejats, durant el temps de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a INLOC Robotics S.L., i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, això com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Seguretat

Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti als nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que empri a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

 

Els seus drets

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins són objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.

 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;

 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)

 • Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa. En aquest cas, podrem conservar les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. INLOC Robotics S.L. deixarà de tractar les teves dades excepte que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)

 • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti pel seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.

 • Dret a revocar el consentiment otorgat a INLOC Robotics S.L.

 

Tutela de drets

En cas que entengui que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,a través d’algun dels mesis següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es

 • Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

 • Telèfon: 901.100.099 y 912.663.517

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no té cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 

Actualitzacions

INLOC Robotics S.L. es reserva el dret de modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.